ข่าวคณาจารย์

   ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดำเนินการ ๑) โครงการพัฒนาสมรรถนะและยกย่องอาจารย์และนักวิจัย ๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยมือใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนและกระบวนการพัฒนาเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยที่นำไปสู่การยื่นเสนอต่อแหล่งทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมของนักวิจัยและข้อเสนอการวิจัย จึงประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว

 ด้วยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดำเนิน ๑) โครงการสนับสนุนการเผยแพร่หรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่หรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพื่อแจ้งต่อคณาจารย์และบุคลากรเพื่อการดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ โดยมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนตาม รายละเอียดของประกาศ

   ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดพิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติการให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


             ด้วยศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้มอบหมายให้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ในนามกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยรุ่นที่ ๖ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  •  Start 
  •  1 
  •  End 
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green red Oranges blue crimson

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color
Background Image

Spotlight4

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction