ปรัชญา
                        "เทคโนโลยีคู่ปัญญา พัฒนาชาติ"

วิสัยทัศน์
   เป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีของภูมิภาค และเป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิต ที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโดยการวิจัยและบริการ

พันธกิจ
   เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามกรอบวิสัยทัศน์ข้างต้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีพันธกิจร่วมกันรับผิดชอบผลักดัน ดำเนินการด้านต่างๆ ให้บังเกิดผลสำเร็จดังนี้
   1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีที่มีความรู้คู่คุณธรรม
   2. ผลิตงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
   3. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีแก่ท้องถิ่น
   4. ศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาของชุมชนให้เป็นฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยี
   5. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และภูมิภาค

ประเด็นยุทธศาสตร์
   1.ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมให้มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคุุณธรรม
   2. ผลิตงานวิจัย พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
   3. บริการวิชาการแก่สังคฒ
   4. พัฒนากิจการนักศึกษา
   5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   6. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
   1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อเร่งรัดผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
   3. เพื่อเผยแพร่และบริการทางวิชาการแก่สังคมในลักษณะของการจัดอบรมทางวิชาการ และอบรมปฏิบัติการ
   4. เพื่อดำเนินให้มีการศึกษาวิจัยในขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยี
   5. เพื่อดำเนินการส่งเสริมวิชาการ วิทยฐานะของอาจารย์ และบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green red Oranges blue crimson

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color
Background Image

Spotlight4

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction