ข่าวนักศึกษา

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศ เรื่อง การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กยศ. และ กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้กำหนดให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. และกรอ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่กองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้น จำนวน ๘ ชั่วโมง/ภาคการศึกษาหรือจำนวน ๑๖ ชั่วโมง/ปีการศึกษา โดยให้เริ่มปฏิบัติกิจการกรรมจิตอาสาได้ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้จริง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

Read 974 times
Rate this item
(0 votes)

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศ เรื่อง การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กยศ. และ กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้กำหนดให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. และกรอ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่กองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้น จำนวน ๘ ชั่วโมง/ภาคการศึกษาหรือจำนวน ๑๖ ชั่วโมง/ปีการศึกษา โดยให้เริ่มปฏิบัติกิจการกรรมจิตอาสาได้ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้จริง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

Read 771 times
Rate this item
(0 votes)

   ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๐ และจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมต้นคูน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่แนบมา

Read 846 times
Rate this item
(0 votes)

 ตามประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ และได้ทำการประชาสัมพันธ์เปิดรับสัมครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ไปแล้ว

    จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

Read 761 times
Rate this item
(0 votes)
  •  Start 
  •  1 
  •  End 
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green red Oranges blue crimson

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color
Background Image

Spotlight4

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction